พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 3

เล่ม 40 ส่วน 3

  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน