พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 11

เล่ม 17 ส่วน 11

  • 6. อัสสชิสูตร ว่าด้วยพระอัสสชิ (ต่อ)  
  • 7. เขมกสูตร ว่าด้วยพระเขมกะ 
  • 8. ฉันนสูตร ว่าด้วยพระฉันนะ 
  • 9. ราหุลสูตร ว่าด้วยพระราหุล 
  • 10. ทุติยราหุลสูตร ว่าด้วยพระราหุล สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน