พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 11

เล่ม 20 ส่วน 11

  • 4. นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรม (ต่อ)
  • 5. หัตถกสูตร ว่าด้วยหัตถกกุมารทูลถามถึงความสุข
  • 6. เทวฑูตสูตร ว่าด้วยเทวฑูต
  • 7. ยมราชสูตร ว่าด้วยพญายม
  • 8. จตุมหาราชสูตร ว่าด้วยท้าวมหาราชทั้ง 4
  • 8. ทุติยจตุมหาราชสูตร ว่าด้วยท้าวมหาราชทั้ง 4 สูตรที่ 2
  • 9. สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติ
  • 10. อาธิปเตยยสูตร ว่าด้วยอาธิปไตย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน