พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 9

เล่ม 19 ส่วน 9

 • 8. อาวรรณนีวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางกั้น
 • 9. รุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้
 • 10. นีวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์
 • 5. จักกวัตติวรรค หมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ
 • 1. วิธาสูตร ว่าด้วยมานะ
 • 2. จักกวัตติสูตร ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ
 • 3. มารสูตร ว่าด้วยมาร
 • 4. ทุปปัญญสูตร ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาทราม
 • 5. ปัญญวันตสูตร ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญา
 • 6. ทลิททสูตร ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจน
 • 7. อทลิททสูตร ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จน
 • 8. อาทิจจสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์
 • 9. อัชฌัตติกังคสูตร ว่าด้วยเหตุภายในให้โพชฌงค์เกิด
 • 10. พาหิรังคสูตร ว่าด้วยเหตุภายนอกให้โพชฌงค์เกิด
 • 6. โพชฌังคสากัจฉวรรค หมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์
 • 1. อาหารสูตร ว่าด้วยอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์
 • อาหารของนิวรณ์
 • อาหารของโพชฌงค์
 • สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์
 • สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของโพชฌงค์
 • 2. ปริยายสูตร ว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน