พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 6

เล่ม 25 ส่วน 6

 • 26. พราหมณวรรค หมวดว่าด้วยพราหมณ์ 
 • 1. ปสาทพหุลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ผู้เลื่อมใสมาก 
 • 2. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • 3. มารวัตถุ เรื่องมาร 
 • 4. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 5. อานันทเถรวัตถุ เรื่องพระอานนทเถระ 
 • 6. อัญญตรปัพพชิตวัตถุ เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 7. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 8. มหาปชาปตีโคตมีวัตถุ เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
 • 9. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 10. ชฏิลพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ชฎิล  
 • 11. กุหกพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์โกหก  
 • 12. กิสาโคตมีวัตถุ เรื่องนางกิสาโคตมี
 • 13. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 14. อุคคเสนวัตถุ เรื่องนายอุคคเสน 
 • 15. เทวพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์ 2 คน 
 • 16. อักโกสกภารทวาชวัตถุ เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ 
 • 17. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 18. อุปปลวัณณาเถรีวัตถุ เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี 
 • 19. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 20. เขมาภิกขุนีวัตถุ เรื่องพระเขมาภิกษุณี 
 • 21. ปัพภารวาสีติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขา 
 • 22. อัญญตรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 23. สามเณรวัตถุ เรื่องสามเณร 
 • 24. มหาปันถกเถรวัตถุ เรื่องพระมหาปันถกเถระ 
 • 25. ปิลินทวัจฉเถรวัตถุ เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ 
 • 26. อัญญตรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
 • 27. สารีปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
 • 28. มหาโมคคัลลานวัตถุ เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ 
 • 29. เรวตเถรวัตถุ เรื่องพระเรวตเถระ 
 • 30. จันทาภเถรวัตถุ เรื่องพระจันทาภเถระ 
 • 31. สีวลิเถรวัตถุ เรื่องพระสีวลีเถระ 
 • 32. สุนทรสมุททเถรวัตถุ เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ 
 • 33. ชฏิลวัตถุ เรื่องพระชฎิลเถระ 
 • 34. โชติกเถรวัตถุ เรื่องพระโชติกเถระ 
 • 35. ปฐมนฏปุพพกเถรวัตถุ เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 1 
 • 36. ทุติยนฏปุพพกเถรวัตถุ เรื่องพระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 2 
 • 37. วังคีสเถรวัตถุ เรื่องพระวังคีสเถระ 
 • 38. ธัมมทินนาเถรีวัตถุ เรื่องพระธัมมทินนาเถรี 
 • 39. อังคุลิมาลเถรวัตถุ เรื่องพระองคุลิมาลเถระ 
 • 40. เทวหิตพราหมณวัตถุ เรื่องเทวหิตพราหมณ์ 
 • อุทาน 
 • 1. โพธิวรรค หมวดว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ 
 • 1. ปฐมโพธิสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 1 
 • 2. ทุติยโพธิสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 2 
 • 3. ตติยโพธิสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 3 
 • 4. นิหุหุงกสูตร ว่าด้วยผู้ไม่ตวาดว่า หึ หึ 
 • 5. พราหมณสูตร ว่าด้วยความเป็นพราหมณ์ 
 • 6. มหากัสสปสูตร ว่าด้วยพระมหากัสสปะ 
 • 7. อชกลาปกสูตร ว่าด้วยอชกลาปกยักษ์ 
 • 8. สังคามชิสูตร ว่าด้วยพระสังคามชิเถระ 
 • 9. ชฏิลสูตร ว่าด้วยพวกชฎิล 
 • 10. พาหิยสูตร ว่าด้วยพระพาหิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน