พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 24

เล่ม 44 ส่วน 24

 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 16. มัคคารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยเป็นต้น 
 • 18. อตีตติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 19. อตีตารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน