พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 1

เล่ม 38 ส่วน 1

 • มูลยมก 
 • 1. มูลวารอุทเทส    
 • 1. กุสลบท นยจตุกกะ  
 • 2. อกุสบบท นยจตุกกะ  
 • 3. อัพยากตบท นยจตุกกะ  
 • 4. นามบท นยจตุกกะ
 • 2-10. เหตุวาราทิอุทเทส 
 • 1. มูลวารนิทเทส    
 • 1. กุสลบท นยจตุกกะ  
 • 2. อกุสบบท นยจตุกกะ  
 • 3. อัพยากตบท นยจตุกกะ  
 • 4. นามบท นยจตุกกะ
 • 2-10. เหตุวาราทินิทเทส 
 •  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน