พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 2

เล่ม 19 ส่วน 2

 • 4. ปฐมอุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยอุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรม สูตรที่ 2
 • 6. ปฐมปริสุทธสูตร ว่าด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยปริสุทธสูตร ว่าด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ สูตรที่ 2
 • 8. ปฐมกุกกุฏารามสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยกุกกุฏารามสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 2
 • 10. ตติยกุกกุฏารามสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุกกุฏาราม สูตรที่ 3
 • 3. มิจฉัตตวรรค หมวดว่าด้วยมิจฉัตตธรรม
 • 1. มิจฉัตตสูตร ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม
 • 2. อกุสลธัมมสูตร ว่าด้วยอกุศลธรรม
 • 3. ปฐมปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทา สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยปฏิปทาสูตร ว่าด้วยปฏิปทา สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมอสัปปุริสสูตร ว่าด้วยอสัตบุรุษ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยอสัปปุริสสูตร ว่าด้วยอสัตบุรุษ สูตรที่ 2
 • 7. กุมภสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ
 • 8. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ
 • 9. เวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา
 • 10. อุตติยสูตร ว่าด้วยพระอุตติยะ
 • 4. ปฏิปัตติวรรค หมวดว่าด้วยการปฏิบัติ
 • 1. ปฐมปฏิปัตติสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยปฏิปัตติสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติ สูตรที่ 2
 • 3. วิรัทธสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด
 • 4. ปารังคมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ให้ถึงฝั่ง
 • 5. ปฐมสามัญญสูตร ว่าด้วยความเป็นสมณะ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยสามัญญสูตร ว่าด้วยความเป็นสมณะ สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมพรหมัญญสูตร ว่าด้วยความเป็นพรหม สูตรที่ 2
 • 8. ทุติยพรมัญญสูตร ว่าด้วยความเป็นพรหม สูตรที่ 2
 • 9. ปฐมพรหมจริยสูตร  ว่าด้วยพรหมจรรย์ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยพรหม่จริยสูตร ว่าด้วยพรหมจรรย์ สูตรที่ 2
 • 5. อัญญติตถิยเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยอัญญติตถิยเปยยาล
 • 1. ราควิราคสูตร  ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน