พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 10

เล่ม 23 ส่วน 10

 • 5. ปฐมวินยธรโสภณสูตร ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยวินยธรโสภณสูตร ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 2
 • 7. ตติยวินยธรโสภณสูตร ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 3
 • 8. จตุตถวินยธรโสภณสูตร ว่าด้วยเหตุให้พระวินัยธรสง่างาม สูตรที่ 4
 • 9. สัตถุสาสนสูตร ว่าด้วยสัตถุศาสน์
 • 10. อธิกรณสมถสูตร ว่าด้วยอธิกรณสมถธรรม
 • 9. สมณวรรค หมวดว่าด้วยสมณะ
 • 1. ภิกขุสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าภิกษุ
 • 2. สมณสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าสมณะ
 • 3. พราหมณสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าพราหมณ์
 • 4. โสตติกสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าโสตติกะ
 • 5. นหาตกสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่านหาตกะ
 • 6. เวทคูสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าเวทคู
 • 7. อริโยสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอริยะ
 • 8. อรหาสูตร ว่าด้วยเหตุให้ได้ชื่อว่าอรหันต์
 • 9. อสัทธัมมสูตร ว่าด้วยอสัทธรรม
 • 10. สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรม
 • 10. อาหุเนยยวรรค หมวดว่าด้วยอาหุไนยบุคคล
 • ราคเปยยาล
 • อัฏฐกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. เมตตาวรรค หมวดว่าด้วยเมตตา
 • 1. เมตตาสูตร ว่าด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ
 • 2. ปัญญาสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้ได้ปัญญา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน