พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 22

เล่ม 30 ส่วน 22

  • ว่าด้วยตัณหา (ต่อ) 
  • ว่าด้วยการเล่น 2 อย่าง
  • ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก 2 จำพวก
  • ว่าด้วยยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
  • ว่าด้วยอันตราย 2 อย่าง
  • ว่าด้วยธรรม 3 ประการ เป็นมลทินภายใน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน