พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 9

เล่ม 32 ส่วน 9

 • 7. สกจิตตนิยวรรค หมวดว่าด้วยพระสกจิตตนิยะ เป็นต้น 
 • 1. สกจิตตนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสกจิตตนิยเถระ 
 • 2. อาโปปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอาโปปุปผิยเถระ 
 • 3. ปัจจาคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปัจจาคมนิยเถระ 
 • 4. ปรัปปสาทกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปรัปปสาทกเถระ 
 • 5. ภิสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภิสทายกเถระ 
 • 6. สุจินติตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุจินติตเถระ 
 • 7. วัตถทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวัตถทายกเถระ 
 • 8. อัมพทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพทายกเถระ 
 • 9. สุมนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนเถระ 
 • 10. ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุปผจังโกฏิยเถระ 
 • 8. นาคสมาลวรรค หมวดว่าด้วยพระนาคสมาละ เป็นต้น 
 • 1. นาคสมาลเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนาคสมาลเถระ 
 • 2. ปทสัญญกเถราปทาน ในอดีตชาติของพระปทสัญญกเถระ 
 • 3. สุสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุสัญญกเถระ 
 • 4. ภิสาลุวทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภิสาลุวทายกเถระ 
 • 5. เอกสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสัญญกเถระ 
 • 6. ติณสันถารทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณสันถารทายกเถระ 
 • 7. สูจิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสูจิทายกเถระ 
 • 8. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาฏลิปุปผิยเถระ 
 • 9. ฐิตัญชลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระฐิตัญชลิยเถระ 
 • 10. ติปทุมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติปทุมิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน