พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 28

เล่ม 40 ส่วน 28

  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม (ต่อ)
  • 2. เวทนาติกะ 
  • 1. ปฏิจจวาร 
  • 1. ปัจจยานุโลม 
  • 1. วิภังควาร  
  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 1. วิภังควาร  
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน