พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 12

เล่ม 44 ส่วน 12

 • 14. อาสวทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 2. อกุสลบท   
 • 3. อัพยากตบท   
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 2. อกุสลบท-เหตุปัจจัย   
 • 3. อัพยากตบท-เหตุปัจจัย   
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 2. อกุสลบท   
 • 3. อัพยากตบท   
 • 17. อาสวสาสวทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. กุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 2. อกุสลบท   
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 3. อัพยากตบท   
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
 • 1. กุสลติกะ    
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 20. สัญโญชนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร  เป็นต้น  
 • 21. สัญโญชนิยทุกะ 
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 22. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 23. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน