พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 5

เล่ม 22 ส่วน 5

  • 10. นารทสูตร ว่าด้วยพระนารทะ
  • 2. ทุติยปัณณาสก์
  • 1. นีวรณวรรค หมวดว่าด้วยนิวรณ์
  • 1. อาวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางกั้น
  • 2. อกุสลราสิสูตร ว่าด้วยกองอกุศล
  • 3. ปธานิยังคสูตร ว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร
  • 4. สมยสูตร ว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร
  • 5. มาตาปุตตสูตร ว่าด้วยมารดากับบุตร
  • 6. อุปัชฌายสูตร ว่าด้วยอุปัชฌาย์
  • 7. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนือง ๆ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน