พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 13

เล่ม 26 ส่วน 13

 • 9. คูถขาทกเปติวัตถุ  เรื่องนางเปรตกินคูถ 
 • 10. คณเปตวัตถุ  เรื่องเปรตคณะหนึ่ง 
 • 11. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ  เรื่องหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับเปรต 
 • 12. อัมพวนเปตวัตถุ  เรื่องเปรตเฝ้าสวนมะม่วง 
 • 13. อักขรุกขเปตวัตถุ  เรื่องอักขรุกขเปรต 
 • 14. โภคสังหรเปตวัตถุ  เรื่องเปรตตรวบรวมโภคะ 
 • 15. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ เรื่องเปรตเศรษฐีบุตร 
 • 16. สัฏฐิกูฏเปตวัตถุ เรื่องเปรตถูกค้อนต่อยศีรษะ 
 • เถรคาถา 
 • 1. เอกกนิบาต 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. สุภูติเถรคาถา ภาษิตของพระสุภูติเถระ 
 • 2. มหาโกฏฐิตเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโกฏฐิตเถระ 
 • 3. กังขาเรวตเถรคาถา ภาษิตของพระกังขาเรวตเถระ 
 • 4. ปุณณเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระ 
 • 5. ทัพพเถรคาถา ภาษิตของพระทัพพเถระ 
 • 6. สีตวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระสีตวนิยเถระ 
 • 7. ภัลลิยเถรคาถา ภาษิตของพระภัลลิยเถระ 
 • 8. วีรเถรคาถา ภาษิตของพระวีรเถระ 
 • 9. ปิลินทวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ 
 • 10. ปุณณมาสเถรคาถา ภาษิตของพระปุณณมาสเถระ  
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. จูฬวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระจูฬวัจฉเถระ 
 • 2. มหาวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระมหาวัจฉเถระ 
 • 3. วนวัจฉเถรคาถา ภาษิตของพระวนวัจฉเถระ 
 • 4. วนวัจฉเถรสามเณรคาถา ภาษิตของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ 
 • 5. กุณฑธานเถรคาถา ภาษิตของพระกุณฑธานเถระ 
 • 6. เพลัฏฐสีสเถรคาถา ภาษิตของพระเพลัฏฐสีสเถระ 
 • 7. ทาสกเถรคาถา ภาษิตของพระทาสกเถระ 
 • 8. สิงคาลเถรคาถา ภาษิตของพระสิงคาลเถระ 
 • 9. กุฬเถรคาถา ภาษิตของพระกุฬเถระ 
 • 10. อชิตเถรคาถา ภาษิตของพระอชิตเถระ 
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3 
 • 1. นิโครธเถรคาถา ภาษิตของนิโครธเถระ 
 • 2. จิตตกเถรคาถา ภาษิตของพระจิตตกเถระ 
 • 3. โคสาลเถรคาถา ภาษิตของพระโคสาลเถระ 
 • 4. สุคันธเถรคาถา ภาษิตของพระสุคันธเถระ 
 • 5. นันทิยเถรคาถา ภาษิตของพระนันทิยเถระ 
 • 6. อภัยเถรคาถา ภาษิตของพระอภัยเถระ 
 • 7. โลมสกังคิยเถรคาถา ภาษิตของพระโลมสกังคิยเถระ 
 • 8. ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ 
 • 9. หาริตเถรคาถา ภาษิตของพระหาริตเถระ 
 • 10. อุตติยเถรคาถา ภาษิตของพระอุตติยเถระ 
 • 4. จตุตถวรรค หมวดที่ 4 
 • 1. คหุรตีริยเถรคาถา ภาษิตของคหุรตีริยเถระ 
 • 2. สุปปิยเถรคาถา ภาษิตของพระสุปปิยเถระ 
 • 3. โสปากเถรคาถา ภาษิตของพระโสปากเถระ 
 • 4. โปสิยเถรคาถา ภาษิตของพระโปสิยเถระ 
 • 5. สามัญญกานิเถรคาถา ภาษิตของพระสามัญญกานิเถระ 
 • 6. กุมาปุตตเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรเถระ 
 • 7. กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรสหายกเถระ  
 • 8. ควัมปติเถรคาถา ภาษิตของพระควัมปติเถระ 
 • 9. ติสสเถรคาถา ภาษิตของพระติสสเถระ 
 • 10. วัฑฒมานเถรคาถา ภาษิตของพระวัฑฒมานเถระ 
 • 5. ปัญจมวรรค หมวดที่ 5 
 • 1. สิริวัฑฒเถรคาถา ภาษิตของพระสิริวัฑฒเถระ 
 • 2. ขทิรวนิยเถรคาถา ภาษิตของพระขทิรวนิยเถระ 
 • 3. สุมังคลเถรคาถา ภาษิตของพระสุมังคลเถระ 
 • 4. สานุเถรคาถา ภาษิตของพระสานุเถระ  
 • 5. รมณียวิหารีเถรคาถา ภาษิตของพระรมณีวิหารีเถระ  
 • 6. สมิทธิเถรคาถา ภาษิตของพระสมิทธิเถระ 
 • 7. อุชชยเถรคาถา ภาษิตของพระอุชชยเถระ 
 • 8. สัญชยเถรคาถา ภาษิตของพระสัญชยเถระ 
 • 9. รามเณยยกเถรคาถา ภาษิตของรามเณยยกเถระ 
 • 10. วิมลเถรคาถา ภาษิตของพระวิมลเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน