พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 17

เล่ม 44 ส่วน 17

 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 87. สวิตักกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 88. สวิจารทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 89. สัปปีติทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 90-91. ปีติสหคตทุกะ เป็นต้น  
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 92. อุเปกขาสหคตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน