พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 1

เล่ม 32 ส่วน 1

  • อปทาน
  • 1. พุทธวรรค หมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้า เป็นต้น 
  • 1. พุทธาปทาน พระประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า 
  • 2. ปัจเจกพุทธาปทาน พระประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน