พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 7

เล่ม 15 ส่วน 7

 • 5. อัตตรักขิตสูตร ว่าด้วยผู้รักษาตน
 • 6. อัปปกสูตร ว่าด้วยสัตว์มีจำนวนน้อย
 • 7. อัตถกรณสูตร ว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
 • 8. มัลลิกาสูตร ว่าด้วยเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี
 • 9. ยัญญสูตร ว่าด้วยการบูชายัญ
 • 10. พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องจองจำ
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. สัตตชฏิลสูตร ว่าด้วยชฏิล 7 คน
 • 2. ปัญจราชสูตร ว่าด้วยพระราชา 5 พระองค์
 • 3. โทณปากสูตร ว่าด้วยการหุงข้าวสารทะนานหนึ่ง
 • 4. ปฐมสังคามสูตร ว่าด้วยสงคราม สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยสังคามสูตร ว่าด้วยสงคราม สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน