พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 11

เล่ม 24 ส่วน 11

  • 10. อาฆาตปฏิวินยสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต
  • 4. เถรวรรค หมวดว่าด้วยพระเถระ
  • 1. วาหุนสูตร ว่าด้วยพระวาหุนะ
  • 2. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
  • 3. ปุณณิยสูตร ว่าด้วยพระปุณณิยะ
  • 4. พยากรณสูตร ว่าด้วยการพยากรณ์ถึงอรหัตตผล
  • 5. กัตถีสูตร ว่าด้วยการกล่าวโอ้อวดว่าได้บรรลุคุณวิเศษ
  • 6. อธิมานสูตร ว่าด้วยความสำคัญผิด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน