พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 7

เล่ม 38 ส่วน 7

  • 2. ปวัตติวาร 
  • 1. อุปปาทวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน