พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 26

เล่ม 44 ส่วน 26

 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. สัปปัจจยทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 8. สังขตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 9. สนิทัสสนทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 11. รูปีทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 12. โลกิยทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน