พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 23

เล่ม 31 ส่วน 23

  • 9. มัคคกถา ว่าด้วยมรรค 
  • 10. มัณฑเปยยกถา ว่าด้วยพรหมจรรย์ที่ใสและน่าดื่ม 
  • 2. ยุคนัทธวรรค หมวดว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่ 
  • 1. ยุคนัทธกถา ว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน