พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 30

เล่ม 14 ส่วน 30

  • 3. ปุณโณวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 4. นันทโกวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • โพชฌงค์ 7 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน