พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 27

เล่ม 12 ส่วน 27

 • บุคคลผู้ไม่หลง  
 • สัจจกะ นิครนถบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้า  
 • 7. จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา สูตรเล็ก  
 • ปัญหาธรรมของท้าวสักกะ 
 • พระมหาโมคคัลลานะทดสอบท้าวสักกะ 
 • พระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวชยันตปราสาท  
 • ข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหา  
 • ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น  
 • 8. มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา สูตรใหญ่   
 • ทิฏฐิของสาติภิกษุ 
 • เพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติ 
 • พระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติ 
 • ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ  
 • ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ 5

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน