พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 28

เล่ม 12 ส่วน 28

  • ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการเกิด 
  • ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการดับ  
  • พระธรรมคุณ  
  • องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์  
  • พระพุทธคุณ  
  • สิกขาและสาชีพของภิกษุ  
  • การทำจิตให้บริสุทธิ์  
  • ความดับแห่งกองทุกข์ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน