พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 24

เล่ม 12 ส่วน 24

  • ป่างามด้วยความเพียร 
  • 3. มหาโคปาลสูตร ว่าด้วยคนเลี้ยงโค สูตรใหญ่   
  • เหตุแห่งความไม่เจริญ  
  • 4. จูฬโคปาลสูตร ว่าด้วยคนเลี้ยงโค สูตรเล็ก   
  • นายโคบาลผู้ไม่ฉลาด  
  • นายโคบาลผู้ฉลาด  
  • ฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี  
  • 5. จูฬสัจจกสูตร ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก   
  • อานุสาสนีของพระพุทธเจ้า 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน