พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 27

เล่ม 43 ส่วน 27

 • 91. สุขสหคตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 92. อุเปกขาสหคตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น      
 • 5. สังสัฏฐวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น     
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 2. สังขยาวาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน