พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 11

เล่ม 44 ส่วน 11

 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-2. กุสลากุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 3. อัพยากตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร  
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 7. สัปปัจจยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-2. กุสลากุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 3. อัพยากตบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 8. สังขตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ   
 • 9. สนิทัสสนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 2. อกุสลบท   
 • 3. อัพยากตบท   
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-2. กุสลากุสลบท   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 3. อัพยากตบท   
 • 1. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 11. รูปีทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-2. กุสลากุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 3. อัพยากตบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 12. โลกิยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 2. อกุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 3. อัพยากตบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1. กุสลบท   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน