พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 24

เล่ม 19 ส่วน 24

 • 8. อนุรุทธสังยุต
 • 1. รโหคตวรรค หมวดว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด
 • 1. ปฐมรโหคตสูตร ว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยรโหคตสูตร ว่าด้วยผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด สูตรที่ 2
 • 3. สุตนุสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ริมฝั่งแม่น้ำสุตนุ
 • 4. ปฐมกัณฏกีสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 1
 • 5. ทุติยกัณฏกีสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 2
 • 6. ตติยกัณฏกีสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมที่กัณฏกีวัน สูตรที่ 3
 • 7. ตัณหากขยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา
 • 8. สลฬาคารสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่สลฬาคาร
 • 9. อัมพปาลิวนสูตร ว่าด้วยการสนทนาธรรมในอัมพปาลีวัน
 • 10. พาฬหคิลานสูตร  ว่าด้วยพระอนุรุทธะอาพาธหนัก
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. กัปปสหัสสสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกได้ตั้ง 1,000 กัป
 • 2. อิทธิวิธสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง
 • 3. ทิพพโสตสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีหูทิพย์
 • 4. เจโตปริยสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ได้เจโตปริยญาณ
 • 5. ฐานสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดฐานะและอฐานะ
 • 6. กัมมสมาทานสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรม
 • 7. สัพพัตถคามินีสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวง
 • 8. นานาธาตุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดโลกที่มีธาตุแตกต่างกัน
 • 9. นานาธิมุตติสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดหมู่สัตว์ที่มีอัธยาศัยต่างกัน
 • 10. อินทริยปโรปริยัตตสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์
 • 11. ฌานาทิสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้รู้ชัดความเศร้าหมองแห่งฌาน เป็นต้น
 • 12. ปุพเพนิวาสสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้
 • 13. ทิพพจักขุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มีตาทิพย์
 • 14. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้สิ้นอาสวะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน