พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 8

เล่ม 29 ส่วน 8

  • ว่าด้วยภิกษุไม่พึงมีทิฏฐิมานะ 
  • ว่าด้วยภูมิธรรมของพระอรหันต์
  • ว่าด้วยพระอรหันต์ได้ชื่อว่าพราหมณ์
  • ว่าด้วยการกำหนด 2
  • ว่าด้วยพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง
  • 6. ชราสุตตนิทเทส อธิบายชราสูตร ว่าด้วยชรา 
  • ว่าด้วยชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุ 2 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน