พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 10

เล่ม 26 ส่วน 10

  • 9. อังกุรเปตวัตถุ เรื่องอังกุระกับเปรต 
  • 10. อุตตรมาตุเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตมารดาของอุตตรมาณพ 
  • 11. สุตตเปตวัตถุ เรื่องหญิงผู้ถวายด้ายได้ไปอยู่กับเปรต 
  • 12. กัณณมุณฑเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตผู้ถูกสุนัขกัณณมุณฑกัดกินเนื้อ  
  • 13. อุพพรีเปตวัตถุ เรื่องพระนางอุพพรีกับเปรต 
  • 3. จูฬวรรค  หมวดเล็ก 
  • 1. อภิชชมานเปตวัตถุ  เรื่องเปรตผู้เดินทวนกระแสน้ำอันไหลไม่ขาดสาย 
  • 2. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ  เรื่องเปรตญาติของพระสานุวาสีเถระ 
  • 3. รถการเปติวัตถุ  เรื่องนางเวมานิกเปรตผู้อาศัยอยู่ที่สระรถการ 
  • 4. ภุสเปตวัตถุ  เรื่องเปรตกอบแกลบ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน