พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 18

เล่ม 15 ส่วน 18

 • 14. ปทุมปุปผสูตร ว่าด้วยดอกบัว 
 • 10. ยักขสังยุต  
 • 1. อินทกสูตร ว่าด้วยอินทกยักษ์ 
 • 2. สักกสูตร ว่าด้วยสักกยักษ์ 
 • 3. สูจิโลมสูตร ว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ 
 • 4. มณิภัททสูตร ว่าด้วยมณิภัททยักษ์ 
 • 5. สานุสูตร ว่าด้วยสามเณรสานุ 
 • 6. ปิยังกรสูตร ว่าด้วยปิยังกรยักษ์ 
 • 7. ปุนัพพสุสูตร ว่าด้วยปุนัพพสุยักษ์ 
 • 8. สุทัตตสูตร ว่าด้วยคหบดีชื่อสุทัตตะ 
 • 9. ปฐมสุกกาสูตร ว่าด้วยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ 1 
 • 10. ทุติยสุกกาสูตร ว่าด้วยสุกกาภิกษุณี สูตรที่ 2 
 • 11. จีราสูตร ว่าด้วยจีราภิกษุณี 
 • 12. อาฬวกสูตร ว่าด้วยอาฬวกยักษ์ 
 • 11. สักกสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. สุวีรสูตร ว่าด้วยสุวีรเทพบุตร
 • 2. สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน