พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 16

เล่ม 16 ส่วน 16

  • 7. ทุติยโอวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาท สูตรที่ 2 
  • 8. ตติยโอวาทสูตร ว่าด้วยการให้โอวาท สูตรที่ 3 
  • 9. ฌานาภิญญสูตร ว่าด้วยฌานและอภิญญา 
  • 10. อุปัสสยสูตร ว่าด้วยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักภิกษุณี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน