พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 25

เล่ม 25 ส่วน 25

  • 13. สัมมาปริพพาชนียสูตร ว่าด้วยภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบ 
  • 14. ธัมมิกสูตร ว่าด้วยพระพุทธพจน์ตรัสโปรดธัมมิกอุบาสก  
  • 3. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 
  • 1. ปัพพัชชาสูตร ว่าด้วยการสรรเสริญการบรรพชา 
  • 2. ปธานสูตร ว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว 
  • 3. สุภาสิตสูตร  ว่าด้วยวาจาสุภาษิต 4 ประการ 
  • 4. สุนทริกภารทวาชสูตร ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน