พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 27

เล่ม 19 ส่วน 27

 • 6. ทุติยภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ 2
 • 7. สัญโญชนัปปหานสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์
 • 8. อนุสยสมุคฆาตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อถอนอนุสัย
 • 9. อัทธานปริญญาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัทธานะ
 • 10. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
 • 11. โสตาปัตติสังยุต
 • 1. เวฬุทวารวรรค หมวดว่าด้วยเวฬุทวารคาม
 • 1. จักกวัตติราชสูตร ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ
 • 2. พรหมจรีโยคธสูตร ว่าด้วยผู้ประสบสุขอันหยั่งลงสู่พรหมจรรย์
 • 3. ทีฆาวุอุปสากสูตร ว่าด้วยทีฆาวุอุบาสก
 • 4. ปฐมสารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร สูตรที่ 1 
 • 5. ทุติยสารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร สูตรที่ 2
 • 6. ณปติสูตร ว่าด้วยช่างไม้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน