พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 24

เล่ม 25 ส่วน 24

  • 3. หิริสูตร ว่าด้วยความละอาย   
  • 4. มงคลสูตร ว่าด้วยมงคล 
  • 5. สูจิโลมสูตร ว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหา 
  • 6. ธัมมจริยสูตร ว่าด้วยการประพฤติธรรม 
  • 7. พราหมณธัมมิกสูตร ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์ที่แท้จริง  
  • 8. นาวาสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุจเรือข้ามฟาก  
  • 9. กิงสีลสูตร ว่าด้วยการจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไร  
  • 10. อุฏฐานสูตร ว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิ 
  • 11. ราหุลสูตร ว่าด้วยพระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล 
  • 12. วังคีสสูตร ว่าด้วยพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสัยของพระวังคีสะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน