พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 16

เล่ม 43 ส่วน 16

 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 70. อุปาทานิยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน