พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 22

เล่ม 42 ส่วน 22

 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1-4. ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 47. นีวรณนีวรณิยทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 48. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 49. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน