พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 23

เล่ม 24 ส่วน 23

  • 8. มนสิการสูตร ว่าด้วยมนสิการ
  • 9. สันธสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสันธะ
  • 10. โมรนิวาปสูตร ว่าด้วยอารามปริพาชกชื่อโมรนิวาปะ
  • 2. อนุสสติวรรค หมวดว่าด้วยอนุสสติ
  • 1. ปฐมมหานามสูตร 1 ว่าด้วยเจ้าศากยะพระรามว่ามหานามะ สูตรที่ 1 
  • 2. ทุติยมหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศกกยะพระรามว่ามหานามะ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน