พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 16

เล่ม 12 ส่วน 16

  • ธรรมอุปมาด้วยแพ 
  • ความเห็นของปุถุชนและอริยสาวก 
  • ความสะดุ้งและความไม่สะดุ้ง 
  • อนัตตลักษณะ  
  • การละสังโยชน์  
  • การไม่ยึดถือ  
  • ลำดับพระอริยบุคคล  
  • 3. วัมมิกสูตร ว่าด้วยจอมปลวกปริศนา   
  • พระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน