พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 6

เล่ม 22 ส่วน 6

 • ผลแห่งการพิจารณาฐานะ 5 ประการ
 • 8. ลิจฉวิกุมารกสูตร ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีกุมาร
 • 9. ปฐมวุฑฒปัพพชิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยวุฑฒปัพพชิตสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ สูตรที่ 2
 • 2. สัญญาวรรค หมวดว่าด้วยสัญญา
 • 1. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 2
 • 3. ปฐมวัฑฒิสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยวัฑฒิสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ สูตรที่ 2
 • 5. สากัจฉสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
 • 6. สาชีวสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ
 • 7. ปฐมอิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยอิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท สูตรที่ 2
 • 9. นิพพิทาสูตร ว่าด้วยความเบื่อหน่าย
 • 10. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ทำให้สิ้นอาสวะ
 • 3. โยธาชีววรรค หมวดว่าด้วยนักรบอาชีพ
 • 1. ปฐมเจโตวิมุตติผลสูตร ว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน