พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 6

เล่ม 15 ส่วน 6

 • 4. ฆฏิการสูตร ว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร
 • 5. ชันตุสูตร ว่าด้วยชันตุเทพบุตร
 • 6. โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร
 • 7. นันทสูตร ว่าด้วยนันทเทพบุตร
 • 8. นันทิวิสาลสูตร ว่าด้วยนันทิวิสาลเทพบุตร
 • 9. สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร
 • 10. นานาติตถิยสาวกสูตร ว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่างๆ
 • 3. โกสลสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. ทหรสูตร ว่าด้วยสิ่งเล็กน้อย
 • 2. ปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชนแก่บุรุษ
 • 3. ชรามรณสูตร ว่าด้วยชราและมรณะ
 • 4. ปิยสูตร ว่าด้วยผู้รักตน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน