พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 32

เล่ม 44 ส่วน 32

 • 4. สังกิลิฏฐติกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 5. วิตักกติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 6. ปีติติกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. ทัสสนติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 8. ทัสสนเหตุกติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 9. อาจยคามิติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 10. เสกขติกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 11. ปริตตติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 12. ปริตตารัมมณติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 13. หีนติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 14. มิจฉัตตนิยตติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 15. มัคคารัมมณติกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 16. อุปปันนติกะ    
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 17. อตีตติกะ    
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 18. อตีตารัมมณติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน