พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 23

เล่ม 29 ส่วน 23

  • 14. ตุวฏกสุตตนิทเทส อธิบายตุวฏกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน   
  • ว่าด้วยการถาม 3 อย่าง 
  • ว่าด้วยวิเวก 3 อย่าง
  • ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า 
  • ว่าด้วยผู้มีสติด้วยเหตุ 4 
  • ว่าด้วยมานะ 
  • ว่าด้วยกิเลสเครื่องฟูใจ 7 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน