พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 3

เล่ม 15 ส่วน 3

 • 7. สมยสูตร ว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกัน
 • 8. สกลิกสูตร ว่าด้วยสะเก็ดหิน
 • 10. ทุติยปัชชุนนธีตุสูตร ว่าด้วยธิดาของท้าวปัชชุนนะ สูตรที่ 2
 • 5. อาทิตตวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน 
 • 1. อาทิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน
 • 2. กินททสูตร ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร
 • 3. อันนสูตร ว่าด้วยข้าว
 • 4. เอกมูลสูตร ว่าด้วยบาดาลมีรากอันเดียว
 • 5. อโนมิยสูตร ว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อย
 • 6. อัจฉราสูตร ว่าด้วยนางอัปสร
 • 7. วนโรปสูตร ว่าด้วยการปลูกป่า
 • 8. เชตวนสูตร ว่าด้วยพระเชตวันวิหาร
 • 9. มัจฉริสูตร ว่าด้วยคนตระหนี่
 • 10. ฆฏิการสูตร ว่าด้วยฆฏิการเทพบุตร
 • 6. ชราวรรค หมวดว่าด้วยชรา 
 • 1. ชราสูตร ว่าด้วยชรา
 • 2. อชรสาสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุด
 • 3. มิตตสูตร ว่าด้วยมิตร
 • 4. วัตถุสูตร ว่าด้วยที่พึ่ง
 • 5. ปฐมชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 2
 • 7. ตติยชนสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 3
 • 8. อุปปถสูตร ว่าด้วยทางผิด
 • 9. ทุติยสูตร ว่าด้วยเพื่อน
 • 10. กวิสูตร ว่าด้วยกวี
 • 7. อัทธวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำ 
 • 1. นามสูตร ว่าด้วยชื่อ
 • 2. จิตตสูตร ว่าด้วยจิต
 • 3. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
 • 4. สัญโญชนสูตร ว่าด้วยเครื่องประกอบไว้
 • 5. พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องผูก
 • 6. อัพภาหตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัด
 • 7. อุฑฑิตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกดัก
 • 8. ปิหิตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน