พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 5

เล่ม 19 ส่วน 5

 • 12.พลกรณียวรรค หมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง
 • 1.พลสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกำลัง
 • 2.พืชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยพืช
 • 3.นาคสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนาค
 • 4.รุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้
 • 5.กุมภสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อ
 • 6.สูกสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือย
 • 7.อากาสสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอากาศ
 • 8.ปฐมเมฆสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ 1
 • 9.ทุติยเมฆสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝน สูตรที่ 2
 • 10. นาวาสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเรือ
 • 11. อาคันตุกสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอาคันตุกะ
 • 12. นทีสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำ
 • 13. เอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา
 • 1.เอสนาสูตร ว่าด้วยการแสวงหา
 • 2.วิธาสูตร ว่าด้วยมานะ
 • 3.อาสวสูตร ว่าด้วยอาสวะ
 • 4.ภวสูตร ว่าด้วยภพ
 • 5.ทุกขตาสูตร ว่าด้วยสภาวะทุกข์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน