พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 22

เล่ม 41 ส่วน 22

 • 11. เสกขติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 1. ปัจจยนุโลม 
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยนุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจนียานุโลม  
 • 5. สังสัฎฐวาร  
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยนุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน