พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 2

เล่ม 39 ส่วน 2

  • 2. ธัมมวาร   
  • 3. ปุคคลธัมมวาร   
  • 2. สุตตันตจิตตมิสสกวิเสส  
  • 3. อภิธัมมจิตตมิสสกวิเสส 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน