พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 34

เล่ม 31 ส่วน 34

  • 2. อินทริยนิทเทส แสดงอินทรีย์ 
  • 5. จริยากถา ว่าด้วยความประพฤติ 
  • 6. ปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหารย์ 
  • 7. สมสีสกถา ว่าด้วยธรรมที่สงบและเป็นประธาน 
  • 8. สติปัฏฐานกถา ว่าด้วยสติปัฏฐาน 
  • 9. วิปัสสนากถา ว่าด้วยวิปัสสนา 
  • 10. มาติกากถา ว่าด้วยหัวข้อธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน