พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 2

เล่ม 24 ส่วน 2

  • 2.  นาถกรณวรรค หมวดว่าด้วยนาถกรรณธรรม
  • 1. เสนาสนสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะ
  • 2. ปัญจังคสูตร ว่าด้วยองค์ 5
  • 3. สังโยชนสูตร ว่าด้วยสังโยชน์
  • 4. เจโตขีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตริงจิตดุจตะปู
  • 5. อัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรม
  • 6. อาหุเนยยสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
  • 7. ปฐมนาถสูตร ว่าด้วยนาถกรณธรรม สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยนาถสูตร ว่าด้วยนาถกรมธรรม สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน